Uncategorised

Sponsoren

Een mogelijkheid tot adverteren waarbij de prijzen laagdrempelig zijn gehouden zoals op deze prijzenpagina van www.puurvoetbalonline.nl te lezen valt.

Een maand adverteren met link naar eigen website € 50,-
Half jaar adverteren met link naar eigen website € 240,-
Een jaar adverteren met link naar eigen website € 360,- 
Eenmalige kosten technische uitvoering banner € 75,-
Plaatsen logo bij artikel op Puurvoetbalonline € 75,-

(alle genoemde prijzen zijn excl. BTW en onder voorbehoud van type fouten)

Bij alleen een logo wordt er niet doorgelinkt naar de eigen website. Verder is het ook mogelijk om voetbalkampen of andere evenementen op Puurvoetbalonline te promoten en waar een vast tarief van 50 euro per vier weken voor geldt. Bij een advertentie van zes maanden of langer zal er op www.puurvoetbalonline.nl in de rubriek, de lichtmasten op' een uitgebreide bedrijfsreportage geplaatst worden waarin adverteerders/sponsoren op een bijzondere wijze gepresenteerd zullen worden. Mochten er vragen zijn dan hoort Puurvoetbalonline dat graag en dat kan via het contactformulier op deze pagina. Vervolgens nemen wij zo spoedig mogelijk contact op om u vragen te beantwoorden.

Meer informatie aanvragen

Disclaimer

Geschreven door Administrator op . Geplaatst in Uncategorised

Alle teksten, beeldmateriaal en de wijze waarop deze op de site worden getoond vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom.

De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, gedistribueerd of veranderd; noch mag enige inhoud worden herplaatst op een andere website. Deze website kan tevens afbeeldingen bevatten waarop auteursrechten van derden rusten.

Aansprakelijkheid

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan de verstrekte informatie onjuistheden bevatten. Voordat u op de verstrekte informatie afgaat, dient zij op andere wijze bevestigd te zijn.

Door u verstrekte gegevens worden opgeslagen en verwerkt teneinde de door u gewenste informatie toe te sturen. De gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden. Door u verstrekte persoonlijke informatie wordt behandeld overeenkomstig de geldende Nederlandse wetgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens.

Het materiaal en de diensten op deze website worden auteursrechtelijk beschermd en/of worden beschermd door andere wetten ten aanzien van intellectuele eigendom en welk ongeautoriseerd gebruik van de materialen of diensten dan ook kan een schending betekenen van dergelijke wetten.

Behalve waar dit specifiek wordt toegestaan in dit document, mag geen enkel deel van de informatie of documenten op deze site worden gereproduceerd in welke vorm dan ook of op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Puurvoetbalonline.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Algemene voorwaarden

Geschreven door Administrator op . Geplaatst in Uncategorised

Algemene voorwaarden van Puurvoetbalonline,

ARTIKEL 1: GELDIGHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

1a Deze Algemene voorwaarden, hierna de Voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot verhuur of levering van producten en/of diensten, welke worden uitgebracht, resp. aangegaan door Puurvoetbalonline, gevestigd te Alkmaar, hierna te noemen. Puurvoetbalonline

1b Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan degene die aan Puurvoetbalonline opdracht geeft tot verhuur, het verlenen van diensten en/of het leveren van goederen.

1c De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Voorwaarden.

1d Van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1e Op overeenkomsten aangegaan door Puurvoetbalonline zijn nimmer algemene bepalingen of inkoopvoorwaarden van opdrachtgever van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

2a Alle aanbiedingen van Puurvoetbalonline zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.

2b Uitsluitend na schriftelijke bevestiging (waaronder begrepen per email) door of op bevoegde wijze namens Puurvoetbalonline van een opdracht, dan wel zodra Puurvoetbalonline is begonnen met de uitvoering van de aan hem verleende opdracht, is een overeenkomst tot stand gekomen.

ARTIKEL 3: PRIJZEN.

3a Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, lonen of andere kostprijsbepalende factoren niet voorzienbare wijziging hebben ondergaan, is Puurvoetbalonline gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

3b Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3c Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere overheidsheffingen.

ARTIKEL 4: ANNULERINGEN

Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht schriftelijk te annuleren tot uiterlijk de vierde werkdag (maandag-vrijdag vóór 17.00 uur) voorafgaand aan de dag waarop de opdracht zou moeten worden uitgevoerd, tenzij anders is overeengekomen. In het geval van annulering nadien is opdrachtgever gehouden aan Puurvoetbalonline alle met het oog op de uitvoering van deze order gemaakte kosten (van voorbereiding, opslag, provisie e.d) te vergoeden, onverlet het recht van Puurvoetbalonline op vergoeding van winstderving en overige schade.

ARTIKEL 5: TERMIJNEN VAN LEVERING

5a Hoewel Puurvoetbalonline zich tot het uiterste inspant om afgesproken leveringstermijnen na te komen, zijn deze nooit aan te merken als fatale termijn. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de veronderstelling dat er geen beletselen zijn voor de goederen en/of diensten te leveren. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

ARTIKEL 6: RECLAME

6a Opdrachtgever is verplicht eventuele reclames en/of klachten zo spoedig mogelijk bij of na uitvoering van de opdracht aan Puurvoetbalonline te melden, doch uiterlijk binnen 8 dagen na kennisneming van de reden van de reclame of klacht, op straffe van verval van aanspraken terzake. is Puurvoetbalonline niet tot verdere schadevergoeding verplicht.

6b Reclames geven de opdrachtgever geen recht tot verrekening of opschorting.

ARTIKEL 7: BETALING

7a De opdrachtgever heeft nimmer een retentierecht tegenover Puurvoetbalonline.

7b Puurvoetbalonline is gerechtigd bij het uitvoeren van een opdracht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen of betaling van een borgsom.

7c Opdrachtgever is gehouden facturen van Puurvoetbalonline te voldoen binnen de op de factuur vermelde termijn en bij gebreke van een dergelijke vermelding: binnen 8 dagen. Indien de opdrachtgever niet binnen bedoelde termijn betaalt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

ARTIKEL 8: VERPLICHTINGEN VAN EEN HUURDER

8a De huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de aard en het doel daarvan en conform de gebruiksaanwijzing en/of aanwijzingen van personeel van Puurvoetbalonline

8b De klant aanvaardt alle risico's die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde en verklaart alle redelijke veiligheidsmaatregelen te treffen en te beschikken over, mede gelet op het gebruik van het gehuurde, normaal gebruikelijke verzekeringen.

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID

9a Puurvoetbalonline is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover deze schade het directe of indirecte gevolg is van:

- overmacht, zoals hierna nader is omschreven;

- daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;

- ondeugdelijkheid van materialen of constructiefouten in het gehuurde en/of geleverde;

- handelingen of nalatigheid van Puurvoetbalonline haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, behoudens opzet of grove schuld.

9b Puurvoetbalonline is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals bedrijfsschade, stagnatieschade, omzet- of winstderving, verlies van data, e.d.

9c Puurvoetbalonline is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.

9d Puurvoetbalonline is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die Puurvoetbalonline onder zich heeft.

ARTIKEL 10: ONTBINDING

Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting uit deze of enige andere de met Puurvoetbalonline gesloten overeenkomst, alsmede in geval van (aanvraag tot) faillissement of surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Puurvoetbalonline het recht zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden, zulks ter keuze van Puurvoetbalonline, zonder dat Puurvoetbalonline tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke Puurvoetbalonline ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar.

ARTIKEL 11: UITBESTEDING WERK AAN DERDEN

11a Puurvoetbalonline is gerechtigd de haar opgedragen werkzaamheden en/of diensten te laten uitvoeren door derden. De opdrachtgever gaat akkoord met overdrachtdoor Puurvoetbalonline aan een derde van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door Puurvoetbalonline met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

ARTIKEL 12: DIENSTEN OP LOCATIE

12a Ingeval Puurvoetbalonline diensten verricht op of in aan opdrachtgever toebehorende locaties, stelt opdrachtgever – voor zover dit voor de uitvoering van de diensten nodig is - om niet ter beschikking de ruimte, inrichting, apparatuur, vaste en losse inventaris, energie, water, riolering, telecommunicatie- en kopieervoorzieningen en gebruik van postfaciliteiten. Tevens stelt opdrachtgever aan opdrachtnemer om niet ter beschikking het gebruik van de arbo technische zaken waaronder Bedrijfshulpverlening- en EHBO voorzieningen.

12b Opdrachtgever zorgt dat de in artikel 20a genoemde faciliteiten steeds voldoen aan alle wettelijke eisen. Opdrachtgever neemt alle financiële consequenties van eventuele tekortkomingen voor zijn rekening.

12c Opdrachtgever is als eigenaar van de locatie verantwoordelijk voor het afval en aanbieding van het afval volgens wettelijke voorschriften.

12d Belastingen, Buma/Stemra-rechten en retributies alsmede kosten van telecommunicatie, energie- en waterverbruik, riolering en afvalverwerking, ten behoeve van de door Puurvoetbalonline te verlenen diensten zijn voor rekening van opdrachtgever.

ARTIKEL 13: OVERMACHT

Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, burgeroorlog, oproer, oorlogsgevaar, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaal tekorten, niet goed functioneren van apparatuur, transport problemen, niet te voorziene files door bv omgevallen vrachtauto's, bermbranden, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export- of importverboden, autopech, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel en tekortschieten van toeleveranciers van Puurvoetbalonline.

ARTIKEL 14: GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zal Puurvoetbalonline en opdrachtgever met elkaar in overleg treden en trachten een minnelijke regeling te bereiken. Indien dat niet mogelijk blijkt, zullen alle geschillen die verband houden met de uitvoering van de opdracht, in eerste aanleg worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam.